ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1

Behoudens tegenstrijdige schriftelijke overeenkomst die door de medecontracterende partijen is ondertekend, zullen enkel onze algemene voorwaarden van toepassing zijn voor de werken en de leveringen. In het geval dat de medecontractant een fysische persoon of een rechtspersoon van buitenlands recht is, zullen huidige overeenkomsten ondertekend worden om tegen de medecontractant inroepbaar te zijn. Huidige algemene verkoopsvoorwaarden hebben de overhand op de algemene voorwaarden van de medecontractant.

Artikel 2

Tenzij schriftelijk anders bepaald, zijn onze aanbiedingen 30 dagen geldig; Na deze periode behouden we ons het recht voor om de prijzen in onze offerte te wijzigen; Onze prijzen zijn geldig voor een reeks items; het schrappen van een of meer items kan daarom invloed hebben op de eenheidsprijzen en dus op de totale kosten van het werk; In het geval van een forfaitaire prijs voor een geheel van artikelen zal, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, indien bepaalde artikelen worden verwijderd of indien bepaalde hoeveelheden door de klant worden gewijzigd, het forfaitaire bedrag bij wijze van schadevergoeding van toepassing blijven; Als de hoeveelheden naar boven worden bijgesteld ten opzichte van de hoeveelheden die bij het opstellen van de offerte werden vastgesteld, wordt een evenredig supplement aangerekend aan de klant; Voor meerwerk wordt een bestelformulier ingevuld en ondertekend door de klant voordat het werk begint; Schattingen worden opgesteld in de veronderstelling dat het werk zonder onderbreking kan worden uitgevoerd; Indien andere vaklui gelijktijdig met de aannemer op de werf werken, worden de werken zo georganiseerd dat een normale voortgang van de werken mogelijk is en geen vertraging oploopt; Als het werk van de aannemer vertraging oploopt door de tussenkomst van andere vaklui op hetzelfde moment als de aannemer, of door de tussenkomst van de opdrachtgever, kan deze geen vertragingsvergoeding eisen; Bovendien kan schadevergoeding geëist worden van de klant indien wij door zijn fout vertraging oplopen in onze planning, een werfonderbreking door andere ambachten of de klant, of indien wij op vraag van de klant tijdens een werfvergadering gevraagd worden om onze werkzaamheden te staken om welke reden dan ook (onaangekondigde vergadering door de klant, overlast, …); S.A. DEMO J.V. behoudt zich het recht voor om productieverliezen als gevolg van deze onderbreking te factureren tegen het standaardtarief;

Artikel 3

Voor alle uitgevoerde werkzaamheden, in het bijzonder het opruimen en laden, waarvan de prijs is vastgesteld op basis van het gewicht per ton of per kubieke meter op vrachtwagens, moet de klant op eigen risico de leveringen op de bouwplaats controleren; Bijgevolg kan geen enkele betwisting over de hoeveelheid en/of de kwaliteit van het geleverde ons worden tegengeworpen, zelfs indien een betwisting binnen de acht dagen na de levering gebeurt en/of per aangetekend schrijven wordt bevestigd;

Artikel 4

Voor uitbesteed werk, in het bijzonder de kosten voor signalering, verlichting, speciale apparatuur zoals uiteengezet in het algemene of bijzondere bestek van de medecontractant, belemmering en ontkoppeling van de verkeersborden, zijn volledig voor rekening van de klant; Meer in het algemeen stemt de medeaannemer ermee in om ons te ontslaan van onze burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid als tijdens de sloop blijkt dat een verborgen of niet-gedetecteerde techniek beschadigd is door het bedrijf of zijn onderaannemers; Deze technieken omvatten veren, leidingen, dekvloeren, verlichting, elektrische kabels en signalering door middel van een specifieke kleur;

Artikel 5

Alle afbraakproducten worden onze eigendom, met uitzondering van giftige, vervuilende en gevaarlijke producten waarvoor een aanhangsel bij het contract het eigendom en de bestemming zal bepalen;

Artikel 6

De klant is verplicht om te voldoen aan de wettelijke bepalingen en voorschriften op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu; Zij verbindt zich ertoe deze wettelijke en reglementaire verplichtingen na te komen; Indien wij en/of een van onze onderaannemers tijdens de werkzaamheden de aanwezigheid van asbest en/of enig ander giftig product ontdekken, stellen wij de andere partij per fax en/of e-mail en in ieder geval per aangetekende post op de hoogte van het bestaan hiervan en verzoeken wij de andere partij een schriftelijke verklaring te overleggen, zodat wij de werkzaamheden kunnen voortzetten zonder gehouden te zijn tot betaling van enige vertragingsvergoeding en in ieder geval zonder dat onze burgerlijke, contractuele en professionele aansprakelijkheid in het geding komt; Indien voor de aanvang van de werken of tijdens de uitvoering ervan door de medecontractant een wijziging wordt aangebracht aan de bepalingen van de overeenkomst, waardoor de prijs stijgt of daalt, zal dit door de meest gerede partij schriftelijk (fax, e-mail, handgeschreven brief) aan de andere partij worden meegedeeld en zal hiermee rekening worden gehouden bij de volgende factuur met betrekking tot de vordering van de werf; De onderbreking van het werk of de levering ten gevolge van een betwisting over de nieuwe prijs zal geen aanleiding geven tot enig verhaal vanwege de klant; Alleen afval van klasse III (briquaillons) wordt door ons geaccepteerd; Voor alle andere afvalcategorieën blijft de klant zelf verantwoordelijk; De uitvoeringstermijnen worden onderbroken totdat er een overeenkomst over de prijs is bereikt; In dit geval is geen vergoeding voor te late betaling verschuldigd;

Artikel 7

Zelfs in het geval dat wij een door de medecontractant aanvaarde offerte met een absolute vaste prijs hebben opgesteld, kunnen wij met alle middelen van recht, getuigenis inbegrepen, het bewijs leveren van wijzigingen die door de klant of de hoofdaannemer zijn opgelegd. In dit geval kan de vaste prijs die aan het begin van het project is vastgesteld, proportioneel worden aangepast om rekening te houden met de nieuw uit te voeren werkzaamheden; In geval van onenigheid tussen de klant en/of de hoofdaannemer worden de werkzaamheden op de werf onderbroken tot er een akkoord is over de nieuwe prijs, zonder dat wij enige vergoeding voor vertraging verschuldigd zijn, zelfs als we een algemene of bijzondere bestekken ondertekenen waarin deze kosten om welke reden dan ook ten laste van ons worden gelegd;

Artikel 8

Bij gebrek aan een gespecialiseerde studie die vóór de aanvang van de werken wordt meegedeeld, zijn wij niet aansprakelijk voor verzakkingen of verschuivingen van de ondergrond die schade kunnen veroorzaken aan de werken in uitvoering, aan aangrenzende en naburige gebouwen, aan wegen en aan de omgeving binnen een omtrek van 5 meter;

Artikel 9

De klant neemt alle aansprakelijkheid op zich, vooral tegenover buren, voor schade die voortvloeit uit de uitvoering van het werk als wij geen schuld hebben; Tenzij schriftelijk anders is bepaald, is de klant verantwoordelijk voor het uitvoeren van de inspectie voor en na het werk;

Artikel 10

De klant zal het uit te voeren werk duidelijk moeten definiëren, in termen van oppervlakte, diepte en milieunormen; Hij is ook verplicht de uitvoering van het werk te volgen of zich behoorlijk te laten vertegenwoordigen, omdat hij anders niet kan eisen dat wij enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met een gebrek in de uitvoering van het bestelde werk; Eventuele klachten over de manier waarop het werk is uitgevoerd, moeten uiterlijk 24 uur nadat de betwiste fase is uitgevoerd schriftelijk worden gemeld; Alle klachten met betrekking tot afmetingen moeten schriftelijk worden ingediend uiterlijk 24 uur nadat de metingen zijn uitgevoerd of, indien de metingen alleen door ons zijn uitgevoerd, uiterlijk 24 uur na de mededeling van de uitgevoerde metingen; Alle andere klachten zijn alleen geldig als ze ons uiterlijk 8 dagen na verzending van de factuur schriftelijk per aangetekende post bereiken; Als niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, erkent de andere partij onherroepelijk het werk te aanvaarden zonder mogelijkheid tot betwisting;

Artikel 11

Voordat er werkzaamheden door ons worden uitgevoerd, moeten alle leidingen in de muren, vloeren en plafonds op kosten van de klant worden afgesloten en/of afgetapt en/of verzegeld (water, gas, elektriciteit, verwarming, telefoon, kabeltelevisie, airconditioning, enz; In geen geval kunnen wij verantwoordelijk worden gehouden voor schade die is veroorzaakt door verborgen of onopgemerkte technieken;

Artikel 12;

Tenzij schriftelijk anders is bepaald, is de klant verantwoordelijk voor de bescherming van de te conserveren werken; We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade aan deze beschermde werken;

Artikel 13

Tenzij schriftelijk anders bepaald, is de klant verantwoordelijk voor alle administratieve formaliteiten die nodig zijn voor het verkrijgen van gemeentelijke en/of politievergunningen en eventuele wegenbelasting voor onze installaties op locatie;
De klant moet ervoor zorgen dat de vrachtwagen of ander voertuig dat door S.A. DEMO J.V. wordt gebruikt, dicht bij de site wordt geparkeerd; Als dit niet gebeurt, behouden we ons het recht voor om betaling van de volledige kosten van de reserveringen voor het gebruik van de weg te eisen van de gemeente waar het werk wordt uitgevoerd;

Artikel 14

De ruimte waar het werk wordt uitgevoerd, moet vrij zijn van alle obstakels en het meubilair en eventuele machines moeten door de klant worden beschermd; Anders kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die tijdens ons werk wordt veroorzaakt;

Artikel 15

Tenzij anders overeengekomen, zijn onze facturen 100% betaalbaar binnen 30 dagen na ontvangst; Voor sloop- en verhuiswerkzaamheden geldt geen enkele garantie of aftrek; Als er binnen 8 dagen na ontvangst geen schriftelijk aangetekend bezwaar wordt ontvangen, zijn alle kosten volledig verschuldigd; In afwijking van artikel 1153 van het Franse Burgerlijk Wetboek worden facturen die op de vervaldag niet zijn betaald, automatisch en zonder ingebrekestelling verhoogd met een rente van 1% per maand tot de dag van betaling, waarbij de maand waarin de betaling is verricht als een hele maand wordt gerekend; Bovendien wordt tussen de partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat, indien het bedrag van de facturen niet wordt betaald, het bedrag van de achterstallige betalingen zal worden verhoogd met 15% bij wijze van forfaitaire schadevergoeding met een minimum van €250; De aanvaarding van wissels en andere betaalmiddelen houdt geen schuldvernieuwing of verklaring van afstand van onze algemene voorwaarden in en eventuele agio’s blijven ten laste van de klant; We behouden ons het recht voor om leveringen en werkzaamheden stop te zetten als de klant of de hoofdaannemer facturen die in de loop van de werkzaamheden opeisbaar zijn geworden, niet betaalt; In geval van schorsing van de werf om redenen buiten onze wil of ten gevolge van de niet-naleving door de medecontractant van zijn verplichtingen zoals bepaald in de voormelde voorgekwalificeerde artikels, hebben wij het recht, indien wij niet 24 uur op voorhand verwittigd werden, de niet-gewerkte dagen voor de terbeschikkingstelling van materiaal en werk aan de medecontractant te factureren tegen het geldende uurtarief volgens de voorwaarden bepaald door het Paritair Comité 124. Aan het einde van het project wordt de eindfactuur geacht te zijn ontvangen, tenzij deze binnen 8 dagen na verzending schriftelijk per aangetekende post wordt betwist; We zijn daarom vrijgesteld van elke aansprakelijkheid binnen 8 dagen na de datum van uitgifte van de factuur;

Artikel 16

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat in het geval dat de start- en einddata van een project vallen tijdens de vakantieperiode van de bouwsector, de medecontracterende partijen overeenkomen om deze data te verschuiven naar een latere datum zonder dat enige schadevergoeding voor vertraging verschuldigd is; Hetzelfde geldt voor vertragingen veroorzaakt door slecht weer, demonstraties die de toegang tot de site blokkeren, overmacht, enz;

Artikel 17

De medecontractanten erkennen dat alle egalisatiewerken, het plaatsen van lateien, ontkisten, het traceren van werken of elke andere specifieke of gespecialiseerde techniek niet zullen worden opgelegd of gevraagd om te worden uitgevoerd tijdens de werken en zullen worden uitgevoerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de medecontractant;

Artikel 18

Naast onze algemene verkoopvoorwaarden zijn ook onze speciale sitevoorwaarden, verkrijgbaar op aanvraag, van toepassing op de site;

Artikel 19

In geval van een geschil zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd; De wederpartij aanvaardt dat de procedure in het Frans zal worden gevoerd en stemt er aldus mee in de toepassing van artikel 7 inzake het taalgebruik te aanvaarden (Wet op het taalgebruik in gerechtszaken van 15 juni 1935, artikel 7, lid 1, tweede en derde alinea);

Artikel 20

Als de medecontractant een bedrijf is dat niet onder het Belgisch recht valt, worden deze overeenkomsten ondertekend door de medecontractant of zijn wettelijke vertegenwoordiger, die daarmee onherroepelijk aanvaardt dat alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn en dat alleen het Belgisch recht van toepassing is in geval van een geschil;

Artikel 21

Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens van u voor de uitvoering van contracten, klantenbeheer en boekhouding; De rechtsgronden zijn de uitvoering van het contract, het voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen en/of legitiem belang; De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is S.A. DEMO J.V., Cipletstraat 2, 1020 Brussel; Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan gegevensverwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden; Klanten zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonlijke gegevens die ze ons sturen en verbinden zich ertoe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven met betrekking tot de personen van wie ze ons persoonlijke gegevens hebben gestuurd, alsook met betrekking tot alle persoonlijke gegevens die ze van ons en onze werknemers ontvangen; De klant bevestigt dat hij/zij voldoende is geïnformeerd over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en over zijn/haar recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet; Zie voor meer informatie onze Kennisgeving gegevensbescherming, die beschikbaar is op onze website www.demojv.be.

Pin It on Pinterest